Nedlin Industry
Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2.     Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Nedlin een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is.
3.     Partijen: Nedlin en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Artikel 2: Toepassingsgebied van de voorwaarden

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten waarbij Nedlin partij is.

Artikel 3: Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden

1.     Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. 
2.     In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 4: Battle of forms

1.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 225 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek uit voor gevallen waarin ook de wederpartij naar haar algemene voorwaarden verwijst.
2.     In de in het vorige lid bedoelde situatie zullen steeds de onderhavige algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

1.     Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan, door de ondertekening door beide partijen van een daartoe strekkende onderhandse akte.
2.     In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tussen partijen tot stand komen doordat de wederpartij bij Nedlin een opdracht plaatst en deze laatste de order accepteert door schriftelijke bevestiging ervan of door het verrichten van de (eerste) werkzaamheden ter uitvoering van die overeenkomst.
3.     Het enkel uitbrengen van een aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Nedlin niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.

Artikel 6: Inhoud van de overeenkomst

1.     Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend de schriftelijke vastlegging van het overeengekomen door Nedlin of de opdrachtbevestiging door Nedlin, tenzij de wederpartij binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de bevestiging of de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij Nedlin.
2.     Indien een schriftelijke bevestiging of opdrachtbevestiging ontbreekt is voor de inhoud van de overeenkomst bepalend een schriftelijke, door de wederpartij ondertekende, opdracht aan Nedlin, tenzij Nedlin binnen 15 dagen na ontvangst tegen de inhoud ervan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij de wederpartij.

Artikel 7: Anticiperende ontbinding van de overeenkomst

1.     Nedlin is bevoegd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden nog voordat de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn indien haar omstandigheden bekend zijn geworden die haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens Nedlin niet zal nakomen.
2.     Een voorbeeld van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 is de situatie dat Nedlin na de totstandkoming van de overeenkomst ter kennis komt dat de wederpartij eerder is tekort geschoten in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met derden.

Artikel 8: Duur van de overeenkomst

1.     Tenzij partijen anders zijn overeengekomen worden overeenkomsten met een jaaromzet voor Nedlin van minder dan € 226.890,00 (exclusief BTW) geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar.
2.     Tenzij partijen anders zijn overeengekomen worden overeenkomsten met een jaaromzet voor Nedlin gelijk aan of hoger dan € 226.890,00 (exclusief BTW) geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar.

Artikel 9: Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

1.     Voor beëindiging van een overeenkomst is een schriftelijke opzegging noodzakelijk. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de overeengekomen contractsduur met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor overeenkomsten met een duur van drie jaar en zes maanden voor overeenkomsten met een duur van vijf jaar.
2.     Indien schriftelijke opzegging als bedoeld in het vorige lid ontbreekt, wordt aan het einde van de overeengekomen contractsduur de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor eenzelfde termijn.
3.     Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst is enkel moge­lijk indien één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien naar de mening van één der partijen de andere partij toerekenbaar tekort schiet deelt zij dit de andere partij onverwijld per aangetekende brief mee. De tekortschietende partij zal dan gedurende 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
4.     Een opzegging c.q. ontbinding is in ieder geval niet gerechtvaardigd in geval van:
-   geringe of niet te vermijden afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit, kleur, opmaak en dergelijke alsmede krimp van de in gebruik gegeven of te verhuren goederen;
-   schade ontstaan door verplaatsing of ophanging van mechanische apparaten, voor zover door Nedlin BV alle normale voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen;
-   schade die het gevolg is van demontage van goederen of mechanische apparaten;
-   schade die ontstaan is door verkeerde informatie van de wederpartij.
5.     Het tenietgaan van gehuurde zaken of zaken die partijen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst leidt niet tot beëindiging van de overeenkomst.
6.     De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging:
       1. Indien één der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;
       2. In geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surséance van betaling dan wel faillissement van een der partijen.
In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar.

Artikel 10: Overname van goederen bij beëindiging van de overeenkomst

1.     In geval goederen door kleurstelling, opdrukken, ingeweven patronen of op enige andere wijze klantgebonden zijn geworden, is de wederpartij verplicht deze goederen bij beëindiging van de overeenkomst van Nedlin over te nemen. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de koopsom daarvoor gedurende het eerste jaar na de datum van het aangaan van de overeenkomst 100% en in de daarop volgende jaren 50% van de dan geldende nieuwprijs van deze goederen. 
2.     Goederen die uitsluitend bruikbaar zijn in het bedrijf of de instelling van de wederpartij zullen bij beëindiging van de overeenkomst altijd moeten worden overgenomen conform de prijsregeling in het voorgaande lid.

Artikel 11: Verplichtingen bij het einde van de overeenkomst

1.     De wederpartij is gehouden na het einde van de overeenkomst alle door Nedlin in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen ter beschikking te houden van Nedlin en op het eerste verzoek direct aan haar te retourneren.
2.     Voor zover een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de wederpartij dan wel krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Nedlin dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de wederpartij gedurende resterende contractsperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12: Prijzen en prijsaanpassingen

1.     Prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.
2.     Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Nedlin de contractsprijzen eenzijdig aanpassen, echter niet eerder dan binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Nedlin zal de wederpartij een maand vóór de voorge­nomen prijswijziging schriftelijk, onder opgave van redenen, over die wijziging informeren.
3.     De in het vorige lid bedoelde prijsaanpassingen leveren geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13: Minimum huurdeel

1.     Voor het geval de overeenkomst inhoudt of mede inhoudt verhuur van goederen kan de huurprijs worden geoffreerd of overeengekomen per te huren eenheid product of gesplitst in een vast bestanddeel (in rekening te brengen per gehuurde eenheid product) en een variabel bestanddeel (in rekening te brengen per behandelde of verbruikte eenheid product).
2.     Het vaste bestanddeel in een geoffreerde of overeengekomen gesplitste huurprijs zal steeds tenminste 25% bedragen van de som van beide delen en zal in rekening gebracht worden over het totale overeengekomen aantal eenheden product.

Artikel 14: Betaling, verrekening, zekerheid

1.     Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2.     Indien de wederpartij het niet eens is met het gefactureerde bedrag stelt hij Nedlin daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt in te stemmen met het gefactureerde bedrag.
3.     Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd die op jaarbasis gelijk is aan het geldende promesse-disconto verhoogd met een toeslag van 2 procentpunten. De rente wordt per dag, een dagdeel te rekenen als een hele dag, berekend.
4.     Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Nedlin de bevoegd­heid haar verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
5.     Bij niet of niet tijdige betaling is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaron­der mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.     Elke verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervol­gens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
7.     De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Nedlin zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1.     Nedlin is niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
2.     Indien en voor zover op Nedlin enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Nedlin wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. Indien een dergelijke verzekering aan de zijde van Nedlin ontbreekt, is de aansprakelijkheid als in dit lid bedoeld beperkt tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW).
3.     Indien Nedlin terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren.
4      De wederpartij zal goederen van Nedlin die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt, beheren als een goed huisvader en draagt alle risico´s ten aanzien van deze zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor die risico´s af te sluiten en is jegens Nedlin aansprakelijk voor verlies en beschadiging van die goederen door welke oorzaak dan ook.

Artikel 16: Reclames

1.     Indien de wederpartij meent dat Nedlin op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst stelt hij Nedlin daarvan direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 14 dagen nadat hij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de wederpar­tij geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming.
2.     In afwijking van het eerste lid dienen klachten met betrekking tot de behan­deling van door de wederpartij aangeleverde goederen dan wel de kwaliteit van de door Nedlin aan de wederpartij verhuurde zaken binnen 8 dagen, nadat de behandelde c.q. verhuurde goederen aan de wederpartij zijn aangeleverd, aan Nedlin schriftelijk ter kennis worden gebracht bij gebreke waarvan vaststaat dat behandeling c.q. de kwaliteit conform de overeenkomst is.
3.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4.     In de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen van de kwaliteit van de verhuurde/geleverde goederen dan wel verleende diensten vormen geen grond voor reclames, noch voor ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding

Artikel 17: Overmacht

1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 en 15 van deze voorwaarden geldt dat tekortkomingen van Nedlin die niet te wijten zijn aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting­en voor haar rekening komen de wederpartij geen recht geven op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
2.     Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen in ieder geval bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Nedlin, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen, toevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoer-beperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet op verzoek van Nedlin- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen alsmede andere ongevallen.

Artikel 18: Eigendomsrechten van Nedlin

1.     Alle door Nedlin aan de wederpartij in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen blijven eigendom van Nedlin.
2.     Het is de wederpartij niet toegestaan om aan haar in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen op enigerlei wijze te vervreemden, door natrekking onroerend te maken, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of anderszins in de macht te brengen van derden.
3.     In gebruik gegeven cq. verhuurde goederen worden geacht roerend te blijven.
4.     De wederpartij verleent aan Nedlin het recht tot periodieke inventari­satie en/of inspectie van de aan haar in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen van Nedlin.

Artikel 19: Verzekering

1.     De wederpartij is verplicht de door haar van Nedlin in gebruik gekregen c.q. gehuurde goederen volledig te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en waterschade.
2.     De wederpartij verleent Nedlin op haar eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis(sen).

Artikel 20: Geschillen

1.     In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van Nedlin.
2.     In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zal in gevallen waarin er sprake is van een geschil omtrent de kwaliteit van de door Nedlin aan de wederpartij verhuurde goederen of inzake de behandeling van door de wederpartij aangeleverde goederen eerst een bindend advies worden gegeven in de vorm van een rapportage uit te brengen door TNO Reinigingstechnie­ken.

Artikel 21: Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Nedlin en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.