Nedlin Industry
Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene Bepalingen 

1. Definities 

Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend: a) Nedlin: de besloten vennootschap NEDLIN INDUSTRY B.V., geregistreerd bij de Kamer en Koophandel onder nummer: 14043548, statutair gevestigd te Elsloo en aldaar kantoorhoudende aan De Koumen 57, 6433 KG Hoensbroek. b) Diensten: de te leveren diensten, resultaten daarvan en/of alle bijbehorende materialen zoals gespecificeerd in de door Nedlin verstrekte or bevestigde order of opdracht. c) Goederen zijn de te leveren zaken, producten, materialen, vloeistoffen, apparatuur, modellen, software, gehuurde zaken, opgeslagen zaken en alle bijbehorende documentatie, zoals gespecificeerd in de door Nedlin verstrekte or bevestigde order of opdracht. d) Opdracht: alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Leverancier verstrekte opdrachten van Nedlin betreffende de levering van goederen en/of het verrichten van diensten. e) Leverancier: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarvan Nedlin Goederen of Diensten afneemt. f) Overeenkomst: een offerteaanvraag, opdracht, inkooporder, opdrachtbevestiging of bestelling van Nedlin, een koop- of leveringsovereenkomst tussen Nedlin en Leverancier ofwel een door Nedlin schriftelijk aanvaarde offerte. g) Partij(en): Nedlin en Leverancier afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk. h) Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden. 

2. Doel 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, bestellingen, opdrachten en (aanvullende) Overeenkomsten, waarbij Nedlin optreedt als opdrachtgever c.q. verwerver van goederen, diensten en/of daarmee samenhangende zaken, voor zover door Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Leverancier afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn. 

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Nedlin slechts, indien en voor zover dit door Nedlin schriftelijk is bevestigd. 

2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 

2.5 Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt. 

3. Overeenkomst 

3.1 Op een aanvraag van Nedlin volgt een aanbieding of offerte van Leverancier. Indien een Opdracht volgt naar aanleiding van een aanbieding of offerte van Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdracht door Nedlin wordt verzonden. 

3.2 Indien een Opdracht door Nedlin wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaande aanbieding of offerte van Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand, indien hetzij binnen vijf (5) dagen na verzending van de Opdracht een opdrachtbevestiging door Nedlin wordt ontvangen, hetzij doordat Leverancier binnen deze termijn overeenkomstig de Opdracht uitvoering geeft aan de Opdracht. De Overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van de opdrachtbevestiging of op het moment van aanvang van uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdracht niet binnen voormelde termijn bevestigd wordt dan wel tot de uitvoering daarvan wordt overgegaan, dan mag Nedlin er van uit gaan dat de Opdracht door Leverancier stilzwijgend en conform de Opdracht is aanvaard. Nedlin behoudt zich -ook na bevestiging van de Opdracht door Leverancier - het recht voor de Opdracht binnen vijf (5) werkdagen te herroepen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Leverancier gehouden te zijn. 

3.3 Een wijziging in de Opdracht komt tot stand op het moment van verzending van de wijziging door Nedlin, tenzij Leverancier binnen acht (8) dagen na de wijziging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt. 

3.4 Een wijziging van en aanvulling (waaronder meerwerk) op de Overeenkomst is slechts bindend, indien en voor zover deze schriftelijk is bevestigd door Nedlin. 

3.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Leverancier niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 

4. Prijzen en betaling 

4.1 Leverancier levert de Goederen en/of voert de Diensten uit tegen de in de Overeenkomst genoemde prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen (i) vast, (ii) exclusief eventuele BTW, (iii) inclusief alle andere belastingen, rechten, heffingen, vergoedingen, bedragen en (iv) inclusief alle kosten. Additionele kosten die niet uitdrukkelijk vooraf door Nedlin schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

4.2 Facturering van Goederen vindt plaats nadat de Goederen geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturering van verrichte Diensten zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geschieden door middel van een maandelijks door de Leverancier bij Nedlin in te dienen gespecificeerde verantwoording achteraf op declaratiebasis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen Goederen en/of Diensten en - voor zover van toepassing - ontvangst van alle bijbehorende documentatie door Nedlin heeft plaatsgevonden. 

4.4 Nedlin is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen van Leverancier te verlangen. Weigering van Leverancier om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Nedlin het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Leverancier verplicht te zijn, onverminderd het recht van Nedlin tot volledige schadevergoeding. 

4.5 Betaling door Nedlin houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in, noch goedkeuring van het geleverde. 

4.6 Leverancier is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit te stellen indien een factuur betwist wordt. Nedlin heeft het recht aan Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die Leverancier verschuldigd is aan Nedlin. 

4.7 Voor zover de Diensten worden uitgevoerd tegen een vergoeding van gewerkte uren en gemaakte kosten zal Leverancier een administratie bijhouden van alle kosten, uitgaven en gewerkte uren en Nedlin daar inzage in geven. 

4.8 Nedlin is bevoegd om betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien: a) Nedlin van mening is dat de geleverde Goederen en/of Diensten niet (geheel) aan de Overeenkomst beantwoorden en/of indien anderszins sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier; b) Nedlin gerede twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de betreffende factuur. 

5. Levering 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de Goederen afgeleverd volgens Incoterms DDP locatie Nedlin. Voor de interpretatie van de leveringscondities is van toepassing de laatste versie van de “Incoterms” uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. Als tijdstip van levering van Goederen geldt het moment waarop de Goederen door Nedlin in ontvangst zijn genomen. De inontvangstneming van de Goederen houdt geen erkenning van de deugdelijkheid daarvan in. 

5.2 De Goederen dienen te worden geleverd met alle documenten die bestemd zijn om de Goederen optimaal te kunnen benutten alsmede met eventuele garantiebewijzen, kwaliteitskeurmerken en/of certificaten. Dit betekent onder meer dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het door Nedlin beoogde gebruik dan wel door de Leverancier redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze blijkens het in de Overeenkomst aangegeven doel noodzakelijk zijn voor dat gebruik, worden meegeleverd ook al zijn deze in de Overeenkomst niet met name genoemd. 

5.3 Leverancier garandeert dat hij de Goederen en/of Diensten zonder vertraging en onderbreking zal leveren. (Af)levering van goederen en diensten door Leverancier geschiedt op de overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. De door Leverancier opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het geen fatale termijn betreft. Bij het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn of -datum of is de Leverancier automatisch in verzuim, zonder dat hiervoor enige formaliteit vereist is. In dat geval heeft Nedlin het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht tot aanvullende of vervangende schadevergoeding. 

5.4 Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de uitvoering van de Diensten of de levering van Goederen niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, doch uiterlijk voordat de leveringstermijn verloopt, geeft Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk bericht aan Nedlin onder vermelding van de redenen van de vertraging, de waarschijnlijke duur van de vertraging en de door Leverancier getroffen of te treffen maatregelen om verdere vertraging te voorkomen. Voornoemde kennisgeving laat onverlet de rechten van Nedlin zoals bepaald in het derde lid van dit artikel (artikel 5.3) en elders in deze Voorwaarden. Bij gebreke van voornoemde schriftelijke kennisgeving zal de Leverancier zich niet op overmacht kunnen beroepen. 

5.5 Nedlin kan in geval van niet-tijdige nakoming de Leverancier een vertragingsboete in rekening brengen van 1% van de totale waarde van de Overeenkomst voor iedere aangevangen werkdag dat de Leverancier in gebreke blijft aan de overeengekomen uitvoerings-/ levertermijn te voldoen, met een maximum van 40% van de totale waarde van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Nedlin na het verstrijken van 40 kalenderdagen door een schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en onverminderd het recht van Nedlin op vergoeding naast de boete van de volledig door haar ten gevolge van niet-tijdige nakoming geleden schade. 

5.6 Levering van Goederen zal geschieden in deugdelijke verpakking overeenkomstig de wijze van transport, omgang en opslag van de betreffende Goederen. De kosten van de vereiste verpakking zijn in de prijs inbegrepen. Bijzondere en/of kostbare verpakkingsmaterialen zullen door de Leverancier teruggenomen worden tegen vergoeding van de doorberekende kosten aan Nedlin. 

5.7 De Leverancier zorgt voor het transport en de kosten daarvan komen voor haar rekening. De Leverancier is aansprakelijk voor schade aan of verlies van Goederen veroorzaakt bij het laden, tijdens transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking. De Leverancier dient zich voldoende te verzekeren tegen risico's gedurende het transport. 

6. Garantie 

6.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen dan wel de verrichte Diensten (i) (blijven) voldoen aan de (eisen in de) Overeenkomst, (ii) geschikt zijn voor het doel en als zodanig kunnen worden gebruikt of verwerkt, (iii) van goede en constante kwaliteit zijn, (iv) met goede materialen en goed vakmanschap zijn vervaardigd, (v) vrij zijn van gebreken in ontwerp, constructie, fabricageafwerking en vormgeving en (vi) zijn fouten en gebreken in aard, samenstelling en inhoud (vii) niet op enigerlei wijze zijn bezwaard (viii) vrij zijn van pandrechten en retentierechten en (ix) voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De garanties in de Overeenkomst strekken zich uit tot Nedlin en diens afnemers. 

6.2 Voor Goederen en Diensten geldt een garantietermijn van achttien (18) maanden vanaf oplevering, tenzij uit de wet, jurisprudentie of door de Leverancier, dan wel binnen de branche van de Leverancier een langere termijn volgt of gebruikt wordt. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de Goederen en/of Diensten niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in dit artikel. 

6.3 Indien de geleverde Goederen dan wel de verrichte Diensten naar de mening van Nedlin geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan de Overeenkomst, heeft Nedlin binnen de garantietermijn, onverminderd alle andere rechten en vorderingen, de keuze tussen: a. retournering van de Goederen voor rekening en risico van de Leverancier; b. het kosteloos herstellen, aanpassen, verbeteren of opnieuw leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten door de Leverancier; c. het met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, ontbinden van de Overeenkomst en het vorderen van aanvullende schadevergoeding. 

6.4 Indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgen, heeft Nedlin in spoedeisende gevallen het recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf of door een derde te laten uitvoeren. 

6.5 Leverancier garandeert te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codes in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst. 

7. Eigendomsoverdracht 

7.1 Nedlin wordt eigenaar van de Goederen en resultaten en materialen die deel uitmaken van de Diensten bij levering daarvan op het moment van levering aan Nedlin op de in de Overeenkomst vermelde plaats. 

7.2 Indien een Overeenkomst voorziet in vooruitbetaling, gaat de eigendom na betaling over op Nedlin en zal Leverancier de grondstoffen, materialen en halffabricaten, bestemd voor de productie/vervaardiging van de Goederen, en de gereed zijnde Goederen merken en identificeerbaar opslaan. Het risico van dergelijke Goederen blijft bij Leverancier tot het moment van aanvaarding. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, verliezen en kosten die door Nedlin en/of derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten van de Leverancier, haar personeel of door haar ingeschakelde derden. Leverancier vrijwaart Nedlin van alle aanspraken van derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, in verband met verwijtbaar handelen of nalaten van de Leverancier en van haar personeel of door haar ingeschakelde derden, en in verband met (het gebruik van) de Goederen en Diensten 

8.2 Nedlin is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld. 

8.3 Leverancier is volledig aansprakelijk voor correcte en tijdige betaling van alle belastingen en heffingen die verschuldigd zijn in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en vrijwaart Nedlin tegen alle aanspraken en vergoedingen met betrekking tot de verplichtingen van Leverancier ten aanzien van belastingen, bijdragen en eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken in verband met de op Leverancier rustende verplichtingen als werkgever op grond van de belasting- en sociale verzekeringswetgeving tot betaling van belastingen en premies. 

8.4 Geen der Partijen zal tegenover de andere Partij aansprakelijk zijn voor verzuim in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan is vertraagd, belemmerd of verhinderd door enige oorzaak buiten de invloedssfeer van de desbetreffende Partij en de oorzaak niet voor zijn risico is of behoort te komen, vooropgesteld dat deze Partij niet reeds in verzuim was ten aanzien van die verplichtingen, die worden vertraagd, belemmerd of verhinderd. De Partij die de opschorting inroept dient de andere Partij hiervan onmiddellijk - maar in ieder geval binnen drie (3) dagen - nadat de omstandigheid, die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtssituatie in kennis te stellen onder overlegging van bewijsstukken. Indien een situatie van overmacht langer voortduurt dan 30 dagen, is Nedlin gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Onder overmacht wordt in elke geval niet gerekend late levering, uitval of ongeschiktheid van materialen of voorzieningen aan Leverancier of diens leveranciers, tekortkoming van door de Leverancier ingeschakelde derden, stakingen, gebrek aan of ziekte van personeel of liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier en de door haar ingeschakelde derden. 

9. Geheimhouding en Bescherming persoonsgegevens 

9.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nedlin of een wettelijke verplichting, zijn de Leverancier, haar personeel en de door haar ingeschakelde derden verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie betreffende de Overeenkomst (waaronder de resultaten van de Overeenkomst), Nedlin en relaties van Nedlin, waaronder begrepen alle (bedrijfs)informatie en gegevens afkomstig van Nedlin die op enigerlei wijze is verkregen of te harer kennis is gekomen of gebracht. Leverancier zal in het kader van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Nedlin. Leverancier of haar medewerkers zullen op verzoek een separate geheimhoudingsverklaring tekenen. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

9.2 Het is Leverancier niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedlin, enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede hiermee samenhangend direct of indirect contact te onderhouden met klanten van Nedlin. 

9.3 De Leverancier is verplicht zich te houden aan de door Nedlin gedefinieerde set aan minimale informatiebeveiligingseisen. 

9.4 Indien de Leverancier persoonsgegevens verwerkt, garandeert de Leverancier te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) na te leven en een passend beschermingsniveau te bieden. De Leverancier verbindt zich de in het kader van de Overeenkomst verwerkte persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk en deze niet aan derden te verschaffen, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak wordt verplicht. 

9.5 Zodra zich in verband met de in het kader van de Overeenkomst verwerkte persoonsgegevens een inbreuk voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is de Leverancier verplicht Nedlin daarvan onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking in kennis te stellen. 

9.6 De Leverancier vrijwaart Nedlin tegen alle vorderingen en aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst door Leverancier alsmede tegen eventueel aan de Leverancier toerekenbaar opgelegde boetes door een bevoegde toezichthouder. 

10. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten 

10.1 Alle aan Leverancier verstrekte informatie, waaronder specificaties en materialen, blijft het eigendom van Nedlin. Leverancier is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedlin gebruik te maken van of te verwijzen naar enig intellectueel eigendomsrecht van Nedlin of van een met Nedlin gelieerd bedrijf. Geautoriseerd gebruik dient strikt in overeenstemming met de instructies en voor de aangegeven doeleinden plaats te vinden. 

10.2 Leverancier garandeert dat het gebruik van de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden. 

10.3 In geval de Leverancier Goederen en/of het verrichten van Diensten ter beschikking stelt waarop intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden berusten, verleent de Leverancier aan Nedlin een gebruiksrecht 

10.4 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst komen Nedlin toe en zullen door Leverancier aan Nedlin worden overgedragen. 

10.5 Partijen zullen te allen tijde eigenaar blijven van alle aan de desbetreffende Partij toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten die reeds bestonden voor aanvang van de Overeenkomst. 

10.6 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de Overeenkomst en/of het geleverde en/of die samen met Nedlin ontwikkeld worden, berusten bij Nedlin. Voor zover noodzakelijk, draagt de Leverancier de intellectuele en industriële eigendomsrechten bij voorbaat over aan Nedlin. De Leverancier zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht. Het is Leverancier verboden de producten die intellectuele of industriële eigendomsrechten zijn van Nedlin, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

10.7 De Leverancier zal Nedlin vrijwaren van aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met enigerlei inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten en zal Nedlin alle schade en kosten vergoeden die hiervan het gevolg zijn. 

10.8 Alle intellectuele eigendomsrechten op, voor of in opdracht van Nedlin ontwikkelde software, inclusief broncode en documentatie, berusten bij of worden overgedragen aan Nedlin. Intellectuele eigendomsrechten op andere software blijven berusten bij Leverancier en Leverancier verleent Nedlin een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onherroepelijke, eeuwigdurende en kosteloze licentie die niet beperkt is tot specifieke apparatuur of locaties. Het is Nedlin toegestaan sub licenties te verlenen aan Nedlin verbonden of gelieerde rechtspersonen. 

11. Verzekering 

11.1 Leverancier zal op eigen kosten adequate aansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten en in stand houden die toereikend zijn om de risico’s van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan te dekken. Op verzoek van Nedlin zal Leverancier haar de verzekeringsbewijzen verstrekken en op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. 

12. Beëindiging en opschorting 

12.1 Nedlin is bevoegd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden of te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien er sprake is van: a) surseance van betaling of faillietverklaring van de Leverancier of een aanvraag daartoe; b) onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Leverancier; c) verkoop of beëindiging van de onderneming of overlijden van de Leverancier; d) intrekking van vergunningen van de Leverancier die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn; e) geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen of op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Leverancier of op Goederen die bestemd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; f) het feit dat Leverancier de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht. 

12.2 Een ontbinding, beëindiging of opschorting van betalingsverplichtingen zoals in artikel 12.1 bedoeld, laat onverlet alle eventuele andere rechten die aan Nedlin uit hoofde van het vorenstaande toekomen inclusief het recht van Nedlin op schadevergoeding. 

12.3 Alle vorderingen die Nedlin in geval van beëindiging overeenkomstig dit artikel op de Leverancier heeft, zijn terstond en ten volle opeisbaar. 

12.4 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, doch van minimaal twee (2) maanden, op te zeggen. 

13. Nedlin Code of Conduct 

13.1 De Leverancier dienst zich te conformeren aan de “Code of Conduct” van Nedlin en de daarin vastgelegde normen, waarden en gedragsregels. De Leverancier bevestigt de Code of Conduct van Nedlin die is gepubliceerd op de website van te hebben ontvangen. 

13.2 Wanneer Nedlin op basis van onderzoek vaststelt dat de Leverancier niet in overeenstemming heeft gehandeld met de Code of Conduct van Nedlin, zal Nedlin dit aan de Leverancier schriftelijk kenbaar maken, en aangeven welke aanpassingen doorgevoerd dienen te worden om in overeenstemming met de Code of Conduct van Nedlin te handelen, binnen een gezamenlijk vast te stellen tijdbestek. 

13.3 In geval van niet nakoming of naleving van de Code of Conduct van Nedlin, is Nedlin gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval heeft de Leverancier geen recht op enig vorm van schadevergoeding. 

14. Overdracht rechten en plichten, onderaanneming 

14.1 Leverancier is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedlin de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Nedlin kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Dergelijke toestemming ontslaat Leverancier niet van de aansprakelijkheid van de Leverancier voor de nakoming en van de Overeenkomst en wordt verleend onder voorwaarde van nakoming van alle verplichtingen onder de Overeenkomst. Nedlin is gerechtigd deze Overeenkomst of een deel daarvan over te dragen aan een aan Nedlin gelieerde rechtspersoon, waarover Leverancier geïnformeerd zal worden. 

14.2 De Leverancier is behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nedlin niet bevoegd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden, al dan niet in onder aanneming, uit te besteden. In geval van inschakeling van derden blijft de Leverancier volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Handelingen en tekortkomingen van ingeschakelde derden of hun personeel gelden als handelingen en tekortkomingen van de Leverancier zelf. 

15. Algemeen 

15.1 Het feit dat een Partij van de andere Partij geen strikte nakoming vraagt van een verplichting krachtens deze Voorwaarden of Overeenkomst, zal van geen enkele invloed zijn op zijn recht om te eniger tijd alsnog nakoming van enige verplichting te eisen. Indien een Partij afstand doet van zijn recht op nakoming, dan zal deze afstand niet ook geacht worden betrekking te hebben op eerdere of latere verzuimen van de andere Partij. Afstand doen van nakoming kan alleen schriftelijk, onvoorwaardelijk en met vermelding van het specifieke recht waarvan afstand wordt gedaan, geschieden. 

15.2 Niets in de Overeenkomst zal worden geacht een agentschap, samenwerkingsverband, joint venture of arbeidsrelatie te creëren tussen de Partijen. 

15.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen Nedlin en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.4 Alle geschillen tussen Nedlin en de Leverancier zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Hangende een geschil is geen der Partijen ontheven van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, met uitzondering van die verplichtingen die direct verband houden met het geschil. 

15.5 Beëindiging van de Overeenkomst op welke grond dan ook treft niet de rechten of verplichtingen die uitdrukkelijk of door hun aard of inhoud voortdurende verplichtingen in het leven roepen zoals verklaringen, garanties, verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid, intellectuele eigendomsrechten alsmede rechten en verplichtingen die tijdens de looptijd van de Overeenkomst zijn ontstaan. 

Voorwaarden voor de levering van Diensten 

Onverminderd de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden zijn de hierna vermelde bepalingen van toepassing indien de Leverancier Diensten aan Nedlin levert. 

16. Uitvoering en kwaliteit van de Diensten 

16.1 De Leverancier garandeert dat: i) de kwaliteit en de resultaten van de Diensten overeenkomstig de eisen en specificaties van de Overeenkomst zijn, met inachtneming 

van een zodanige mate van bekwaamheid, zorgvuldigheid en vakmanschap als redelijkerwijs verwacht mag worden; ii) de Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de juiste, deugdelijke en goed onderhouden materialen; iii) haar personeel en/of derden voor de duur van de Overeenkomst zal (blijven) voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring; en iv) hij op een veilige, gezonde en milieuverantwoorde wijze werkt. 

16.2 De Leverancier is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor de bij de te verrichten Diensten in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of derden. De Leverancier dient alle wettelijke veiligheids- gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en eventuele andere veiligheidsvereisten die op de vestigingen van Nedlin gelden. 

16.3 De Leverancier overlegt op eerste verzoek van Nedlin de gegevens zoals vermeld op het legitimatiebewijs van het personeel en/of door haar ingeschakelde derden met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Van het personeel en/of door haar ingeschakelde derden met een andere nationaliteit dan hiervoor bedoeld zal de Leverancier conform de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) voor aanvang van de werkzaamheden aan Nedlin een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen. De Leverancier voldoet conform de WAV voorts aan de verplichting voor aanvang van de werkzaamheden een kopie van de tewerkstellings- en, indien van toepassing, verblijfsvergunning te overleggen van het personeel en/of door haar ingeschakelde derden voor wie geen vrij verkeer en/of andere uitzondering geldt. De Leverancier zal Nedlin onmiddellijk mededeling doen van elke wijziging in verband met deze vergunning(en). 

16.4 De Leverancier draagt er zorg voor dat Nedlin de identiteit van het personeel en/of de ingeschakelde derden voor aanvang van de werkzaamheden kan controleren aan de hand van een geldig, origineel paspoort, een identiteitskaart en/of een verblijfsvergunning, een en ander in overeenstemming met de Wet op de identificatieplicht. Voorts draagt de Leverancier er zorg voor dat het personeel zich te allen tijde op de werkvloer kan legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsdocument in de zin van de Wet op de identificatieplicht. 

16.5 Indien de Leverancier in gebreke blijft tijdig aan de verplichtingen genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel te voldoen, behoudt Nedlin zich het recht voor de betreffende personeelsleden en/of ingeschakelde derden de toegang tot de arbeid te ontzeggen. De Leverancier vrijwaart Nedlin van iedere aanspraak, eventuele boetes en/of anderszins inzake illegale arbeid en/of het niet voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de WAV. 

16.6 De Leverancier zal Nedlin op eerste verzoek kopieën verstrekken van de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), diploma’s, getuigschriften en eventuele werkgeversreferenties van het betreffende personeel en/of ingeschakelde derden. 

16.7 Indien door de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingezet personeel naar het oordeel van Nedlin onvoldoende gekwalificeerd is, is de Leverancier gehouden tot onverwijlde vervanging van dit personeel. 

16.8 Indien de Diensten worden verricht ten kantore(n) of vestiging(en) van Nedlin, geldt het navolgende: a) de Leverancier, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn gehouden de bij Nedlin geldende huis- en fatsoensregels, daaronder begrepen de Code of Conduct van Nedlin, na te leven en te respecteren. De Code of Conduct is te vinden op de website van Nedlin en zal op verzoek worden verstrekt; b) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de Leverancier overlast in welke vorm dan ook tot een minimum beperken; c) indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is dat meubilair of apparatuur verplaatst moet worden, dient de Leverancier dit te verzorgen, alsook terugplaatsing op de oorspronkelijke plaats; d) de Leverancier dient voorzieningen te treffen om vervuiling en beschadiging van eigendommen van Nedlin te voorkomen; e) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de Leverancier voorzieningen te treffen opdat de veiligheid door gebruikers en passanten is gewaarborgd; f) het plaatsen/aanbrengen van hulpmaterialen dient vooraf door Nedlin te worden goedgekeurd; g) de Leverancier zal de Diensten binnen de normale werktijden van Nedlin verrichten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

17. Leiding en Toezicht; Overeenkomst van Opdracht 

17.1 Diensten worden verricht op basis van (een Overeenkomst van) “Opdracht” in de zin van Afdeling 1 Titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

17.2 De in het kader van de uitvoering van de Diensten in te schakelen (natuurlijke- en rechts)personen staan onder leiding en toezicht van de Leverancier. 

17.3 De Leverancier vrijwaart Nedlin van iedere aansprakelijkheid inzake het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen Nedlin en het door de Leverancier in te schakelen personeel. 

17.4 De Leverancier vrijwaart Nedlin van eventuele jegens Nedlin ingestelde werknemers-aanspraken in het kader van de (uitvoering van de) Diensten in te schakelen personeel. 

18. Hulpmiddelen 

18.1 De Leverancier draagt zelf zorg voor de noodzakelijke (hulp)- materialen, gereedschappen, machines, werkkleding en veiligheidsmiddelen. 

18.2 Door Nedlin ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van Nedlin door Nedlin aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Nedlin c.q. worden eigendom van Nedlin, op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

18.3 Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de dienstverlening aan Nedlin is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedlin. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet. 

19. Arbeidsvoorwaarden, belastingen en sociale lasten 

19.1 De Leverancier houdt zich bij het uitvoeren van de Diensten aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waaronder de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), de eventueel toepasselijke cao en, indien van toepassing in geval van inzet van gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).Indien Nedlin de Leverancier verzoekt om nadere informatie teneinde aan de verplichtingen in het kader van deze wet- en regelgeving te kunnen voldoen, zal de Leverancier daaraan op eerste verzoek voldoen. 

19.2 De Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de fiscale en sociale zekerheidswetgeving op haar rustende verplichtingen. 

19.3 Zodra Nedlin daarom verzoekt is de Leverancier gehouden genoegzaam aan te tonen dat zij heeft zorggedragen voor de betaling van het toepasselijke loon, de afdracht van de verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Op eerste verzoek van Nedlin zal de Leverancier haar medewerking verlenen aan een controle, steekproef en/of audit, zodat Nedlin kan verifiëren of de Leverancier voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de WagwEU en de AVG. De Leverancier verleent Nedlin in dit verband toegang tot de noodzakelijke systemen en onderliggende gegevens om Nedlin in staat te stellen de hierboven genoemde controles uit te (laten) voeren. 

19.4 De Leverancier draagt er zorg voor dat de verplichtingen uit lid 1 tot en met 3 worden opgelegd aan alle derde partijen waarmee zij contracten aangaat in het kader van de uitvoering van de Diensten aan Nedlin en bedingt tevens dat deze derde partijen de bedoelde verplichtingen op hun beurt opleggen aan hun respectievelijke contractspartijen. 

19.5 In geval de Leverancier een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) is of daarmee samenwerkt, kan Nedlin nadere voorwaarden stellen aan de wijze van contractering, terbeschikkingstelling en/of uitbetaling van de desbetreffende ZZP-er. De Leverancier verstrekt Nedlin op eerste verzoek afschriften van stukken die de aard van de arbeidsrelatie of van diens zelfstandig ondernemerschap genoegzaam kunnen aantonen, een en ander ter beoordeling van Nedlin. 

19.6 De Leverancier vrijwaart Nedlin van iedere aansprakelijkheid inzake verplichtingen van de Leverancier die voortvloeien uit de fiscale en sociale zekerheidswetgeving en arbeidsvoorwaardelijke aanspraken van diens werknemers aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van de Diensten. 

19.7 Nedlin is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding tegenover de Leverancier gehouden te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien de Leverancier en/of door haar ingeschakelde derden verwijtbaar achterstallig is met de betaling van het toepasselijke loon, omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van Nedlin, in bijzonder het recht op schadevergoeding. 

19.8 Onverminderd het bepaalde in lid 7 is Nedlin te allen tijde bevoegd de bedragen aan omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of eventueel daarover in rekening gebrachte rente en boeten, in te houden op de betalingen aan de Leverancier en rechtstreeks namens de Leverancier af te dragen aan de belastingdienst en/of uitvoeringsinstellingen dan wel te storten op een G- rekening. In deze gevallen is Nedlin door betaling hiervan tegenover de Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nr KvK01/3523238