Code of Conduct

Wij zijn Nedlin. Bij ons draait alles om de was. Wij hebben de ambitie om het iedere dag beter te doen. Iedere dag beter omdat we weten dat het kan. En bovenal omdat we vinden dat het moet. Beter voor onze klanten, onze medewerkers en onze omgeving.

Als familiebedrijf richt Nedlin zich op de lange termijn. Op de toekomst. We beseffen dat de wereld van morgen vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken. 

We streven ernaar van betekenis te zijn voor onze klanten, onze lokale omgeving en voor de omgeving van de mensen met wie we samenwerken. 

We zetten vol in op duurzame en maatschappelijke innovatie. En streven ernaar onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door de ontwikkeling en inzet van slimme, efficiënte techniek. Dit doen we samen met onze leveranciers, medewerkers, klanten en andere betrokkenen. 

Samen presteren we iedere dag beter. 
Beter voor mens, milieu en bedrijf.

Deze code of Conduct is van toepassing op Nedlin Hospitality, Nedlin Healthcare en Nedlin Industry.

 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de verantwoordelijkheid van iedereen die bij Nedlin betrokken is. Onze gezamenlijke kennis en ervaring maakt namelijk dat we echt het verschil kunnen maken voor de wereld van morgen. We gaan daarbij voortdurend op zoek naar partnerships in de keten. Met leveranciers, klanten en andere betrokkenen zoeken we naar manieren om samen beter en duurzamer te presteren. In ons doen en laten staan de volgende thema’s centraal:

Transparante keten
Samen met onze partners streven we naar een transparante en duurzame keten; van duurzame gewassen, milieuvriendelijke oogst en verwerking, eerlijke handel tot energiezuinige verwerking en recycling. De hele keten wordt in kaart gebracht en jaarlijks geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Energie efficiënt 
Bij Nedlin vind je de nieuwste en slimste technieken binnen de Europese wasserijbranche. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze wasserijen energie-efficiënter in te richten, deze te implementeren en op die manier ook onze CO2 uitstoot te minimaliseren.

Slimme logistiek
We werken voortdurend aan het minimaliseren van de CO2 uitstoot van ons wagenpark (dit geldt voor zowel personenauto’s als vrachtauto’s) en benutten de nieuwste technieken om dit te realiseren.

Duurzame werkomgeving 
We innoveren voortdurend om het werk voor medewerkers zo ergonomisch en aangenaam mogelijk te maken. Daarbij bieden we hen volop kansen om zich in goede gezondheid te ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 

Verantwoord aanbod 
Samen met onze leveranciers en onze klanten werken we aan een verantwoord en duurzaam aanbod. Onze processen zijn erop ingericht dat alle artikelen optimaal worden verwerkt en zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden.

Samen delen
Onze betrokkenheid tonen we samen met onze medewerkers. Zij weten wat er speelt bij onze klanten en in onze lokale omgeving. Onze gezonde bedrijfsvoering maakt het mogelijk om jaarlijks geld beschikbaar te stellen voor sponsoring op corporate, klant en lokaal niveau. 

Nicolle Janssen
Onze Code of Conduct

In onze Code Of Conduct beschrijven we welke normen, waarden en gedragsregels door Nedlin worden nagestreefd én nageleefd. Door het document te ondertekenen, geven onze medewerkers en leveranciers er blijk van zich hiermee te identificeren. In de samenwerkingen die wij aangaan herkennen onze opdrachtgevers zich in onze waarden en basisprincipes. Op deze manier dragen we samen ons steentje bij aan een duurzamere toekomst. 

Van winst naar waarde

Als familiebedrijf richt Nedlin zich op de lange termijn. Op de toekomst. Ondernemen gaat bij ons over meer dan geld verdienen. En om dat recht te behouden streven wij waardecreatie na in plaats van winstmaximalisatie. Onze normen en waarden toetsen we aan de volgende uitgangspunten:

  • Gelijkheid, respect, diversiteit en integriteit 

  • Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Wet en regelgeving en veiligheid

1. Wij omarmen de verschillen 
Onze medewerkers vormen een afspiegeling van de maatschappij. Alle aanpakkers en doorzetters zijn welkom bij Nedlin, ongeacht hun geslacht, afkomst of religie. Hier voelen ze zich thuis en hier worden verschillen tussen mensen erkend, geaccepteerd en gewaardeerd. We ontwikkelen ons vanuit nieuwsgierigheid en diversiteit. We leren van elkaar en inspireren elkaar; we werken samen aan hetzelfde doel.

2. Wij willen samen beter presteren
Wij stimuleren onze medewerkers om zich voortdurend te blijven ontwikkelen, in goede gezondheid, op persoonlijk en professioneel vlak. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor een prettige werksfeer en respectvolle omgang met elkaar.
Binnen ons familiebedrijf zijn de lijnen helder en is iedereen goed en makkelijk te benaderen. Wij zijn betrokken en dienstbaar. Afspraken worden altijd nagekomen.

3. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige, schone en gezonde werkomgeving. Onze processen en systemen zijn hierop volledig ingericht. Naast onze eigen werkomgeving, verwachten wij dit ook voor de werkomgeving van onze leveranciers, partners en klanten. 
Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid na te leven.

4. Voor ons is ieder mens gelijk
Wij respecteren de universele rechten van de mens en handelen hiernaar. Discriminatie, kinder- en dwangarbeid zijn voor ons ontoelaatbaar. Dit geldt zowel voor Nedlin als voor onze leveranciers, partners en klanten

5. Wij houden onze relaties zakelijk
Wij houden onze relaties zakelijk en beïnvloeden een vertegenwoordiger van een (potentiële) klant niet door hem of haar iets van waarde aan te bieden. Onze medewerkers hebben wel de vrijheid om bestaande klanten of partners, voor zover niet buitensporig of ongepast, een geschenk of etentje aan te bieden. We hebben hierbij respect voor lokale normen en gebruiken. De uitzondering op deze regel vormt een aanbesteding- en/of offerteprocedure. Tijdens dergelijke procedures is er enkel formeel contact.
Onze medewerkers accepteren nooit een geschenk, gunst, of speciale dienst van welke aard dan ook voor persoonlijk gewin. De geschenken die we ontvangen, voor zover niet buitensporig of ongepast, worden jaarlijks verloot onder het voltallige personeel.

6. Wij respecteren wet- en regelgeving
Alle communicatie met klanten, partners, medewerkers, leveranciers en ook concurrenten behandelt Nedlin met de nodige integriteit. Wij voeren geen oneerlijke of misleidende activiteiten uit, doen geen ongegronde of niet noodzakelijke uitspraken over een concurrent en maken iedere leverancier duidelijk wat er van hem verwacht wordt. Leveranciers onderschrijven de Nedlin Code of Conduct en houden zich aan geldende wet- en regelgeving.

7. Wij streven naar een minimale milieu-impact
Wij streven ernaar onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door de ontwikkeling en inzet van slimme, efficiënte techniek. Dit doen we samen met onze leveranciers, medewerkers, klanten en andere betrokkenen. 
Dit is terug te zien in onze keuzes. Bij investeringen in linnen kiezen wij voor duurzame materialen. Voor ons wagenpark zoeken wij naar oplossingen die een minimale impact hebben op de CO2 uitstoot. Wij richten onze gehele productieketen zo in dat de milieubelasting beperkt is. Denk hierbij aan: water- en energieverbruik, het wasproces en het gebruik van wasmiddelen. Wij denken niet in afvalstromen maar proberen ons afval als grondstof (elders) in te zetten. 

8. Wij vermijden conflicterende belangen
Medewerkers concurreren niet met de belangen en werkzaamheden van Nedlin; ze zorgen ervoor dat al hun acties namens Nedlin nooit worden beïnvloed, of lijken te worden beïnvloed, door hun eigen persoonlijke belangen of die van hun familie.

9. Wij zijn een goede buur
Beter een goede buur dan een verre vriend. Als sterk lokaal verankerd familiebedrijf streven wij ernaar van betekenis te zijn voor onze lokale omgeving en voor de omgeving van de mensen met wie we samenwerken. Onze medewerkers wonen en leven immers in en om de gemeenten waar onze wasserijen zijn gevestigd. Daarom stellen we jaarlijks een budget ter beschikking voor sponsoring op lokaal- en medewerkers niveau.