Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 'Nedlin'.

Waarborgen en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Nedlin is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Nedlin spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en contactgegevens, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Nedlin uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Daarnaast is op het gebruik van de internetsite en overige software van Nedlin een disclaimer van toepassing wij adviseren u voor het gebruik van deze tools de disclaimer te lezen. 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Nedlin, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de was- en verhuurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Nedlin verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, reinigen, en beheren (inclusief logistieke dienstverlening) van linnengoed mogelijk te maken. Het wasgoed kan bestaan uit;

 • bed- bad- en tafellinnen;

 • bedrijfskleding en persoonsgebonden was.

Categorieën persoonsgegevens

Nedlin verwerkt met name de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals naam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer. Nedlin verwerkt geen gevoelige gegevens. 

Grondslag voor gegevensverwerking

Nedlin verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de wasovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. 

 • Overeenkomst: Voor het doen van de was wordt een overeenkomst opgesteld tussen de afnemer en Nedlin. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk. 

 • Wettelijke plicht: Nedlin verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Nedlin rust.

 • Toestemming: Wanneer Nedlin persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Nedlin uw toestemming vragen voordat Nedlin de persoonsgegevens gaat verwerken.

Gebruik van cookies en logbestanden op de website

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze site daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies om het gebruik van onze website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nedlin kan uw persoonsgegevens delen met dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de wasovereenkomst. Deze dienstverleners krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun dienstverlening.
In het geval van een zakelijke overeenkomst kan een opdrachtgever ons opdracht geven om dragergegevens te delen. In het geval van verwerking van persoonsgebonden was kunnen wij in verband met de facturatie van kosten genoodzaakt zijn persoonsgegevens te delen met de zorginstelling. 
Nedlin verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Nedlin geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nedlin waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Nedlin vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de receptie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op beperking van de verwerking: wanneer de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Nedlin de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden; 

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nedlin. Bij een dergelijk verzoek zal Nedlin de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Nedlin over u verwerkte persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

 • Recht op het wissen van gegevens: u heeft het recht op het wissen van u betreffende persoonsgegevens indien Nedlin deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Nedlin over te laten dragen aan een andere organisatie.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Nedlin heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Nedlin betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen worden op www.nedlin.com gepubliceerd.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Nedlin, kunt u dit melden bij Nedlin zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Contact

U kunt contact opnemen met Nedlin via onderstaand adres:

Nedlin
T.a.v. Afdeling Privacy
Postbus 516
6180 AA Elsloo
privacy@nedlin.com
+31 46 436 00 60